OVER ONS

Stichting Betuwe Blessing is ontstaan uit een hartverlangen om het evangelie van Jezus Christus te prediken en het goede nieuws van Gods Koninkrijk te verkondigen.

Stichting (zonder winstoogmerk) Betuwe Blessing is opgericht op 13 maart 2020. Ons doel is om het Evangelie van Jezus Christus en de goede boodschap van het Koninkrijk van God te verspreiden. Zonder winstoogmerk geven wij daarmee gehoor aan de oproep die Jezus aan alle christenen geeft in Markus 16:15, waarin Hij zegt:”Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Wij belijden Jezus Christus als het enige fundament van de gemeente van Christus. Wij belijden en geloven in één God, bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij belijden en erkennen de Bijbel als het volledige, enig betrouwbare en geheel door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, absoluut gezaghebbend in leer en leven.

Grondslag
a. De stichting erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor de werkwijze en het functioneren van de stichting;
b. De stichting erkent dat geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en als Verlosser van de zonde voor ieder mens noodzakelijk is voor verzoening met God;
c. De stichting erkent dat genade is gegeven in Jezus Christus voor ieder gelovige om het leven van de wedergeboren christen te bewaren, bemoedigen en versterken;
d. De stichting erkent dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat niemand tot God de Vader komt dan door Hem;
e. De Stichting erkent dat God alle eer en glorie toekomt en dat Hij gisteren, vandaag en morgen Dezelfde is.
Doel
a. De stichting stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus;
b. De stichting stelt zich ten doel het uitbreiden van de cultuur van het Koninkrijk van God;
c. De stichting stelt zich ten doel het declareren van de Eeuwige en Almachtige God, De Schepper van hemel en aarde;
d. De stichting stelt zich ten doel het bekendmaken van Jezus Christus, de Zoon van de Levende God; de Weg, de Waarheid en het Leven;
e. De stichting stelt zich ten doel het getuigen van de Heilige Geest, de Alomtegenwoordige, Krachtige Geest van God.

"Jezus zei: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." Markus 16:15

BETUWE BLESSING

Het Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit onderstaande leden:
Ruben Soputan (Voorzitter)
Marleen Soputan (Secretaris en penningmeester)